Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan ibland inkorrekt omnämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte vänta utan ta itu med det med detsamma med tanke på att det bara kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar även visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får bekymmer med luftvägarna samt andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det ultimata sättet att handskas med mögel är att helt enkelt avlägsna och ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att ordna de problem som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation och isolering ifall det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Även dränering är bra att se över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan även hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta samt att man har en bra ventilation, samt att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars kvickt kan hitta ett fotfäste.

En torr samt ren omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.