Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som innebär en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta medför att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som i huvudsak härrör genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig orsak för fuktskador, speciellt på sensommaren och inledningen av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Eftersom krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av till exempel fukt i byggnadsmaterial eller p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det angeläget att man direkt tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån samt annat byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det leda till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man även tänka på om huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovannämnda besvär.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången någorlunda lik – nämligen röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för personer utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel avger mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge lätt tar sig in till områden där människor är och kan leda till en rad olika symptom. Det är också viktigt att ta i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan ringa mängd för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Även efter man har åtgärdat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus och krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna.

Förebygga är bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp bidrar till ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade problem måste man tränga undan fukten. Det görs lämpligen genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka nya fuktskador.

Ifall man har fått mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att enbart avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att få bort mögel är att helt avlägsna och ersätta skadat material. Ifall man inte vill eller kan åstadkomma det så fungerar det också att rengöra angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.