Mögel i huset – ett vanligt problem

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis dåligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker oftast möglet genom att man känner en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta känna lukten. Det är alltså inte varje gång enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt även fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ifred. Sådana ställen är till exempel badrum, källare samt vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i olika förändringar som har skett sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har en del år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att vissa delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, till exempel källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man därefter ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs detta så bra att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket även är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset gör så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. Därför är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och dessutom dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att få en bättre dränering bör man avlägsna alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först undersöka hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta stöd av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det bästa sättet att till fullo bli av med mögel och dessutom de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och ersätta det. Om man har omfattande mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på rätt vis! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.